Informatie over redactiebeleid van Filosofie & Praktijk en instructies voor de vormgeving, bestemd voor (potentiële) auteurs


FILOSOFIE & PRAKTIJK wordt geleid door een redactionele formule die als volgt luidt: 

Het tijdschrift stelt zich ten doel praktische problemen uit het openbare leven, zowel van algemeen maatschappelijke als van politieke aard, te bespreken. Het wil discussies hierover verhelderen door de argumenten en redeneringen te ontleden en te toetsen met behulp van filosofische inzichten en methoden. Het wil dit doen door middel van heldere analyses die voor een breed publiek toegankelijk zijn. Daarmee beoogt het tijdschrift de rationaliteit van de openbare discussie te bevorderen en de mogelijkheid tot een persoonlijke positiekeuze te vergroten. 

Deze formule wordt door de redactie als volgt gehanteerd: 

1. met betrekking tot artikelen 

opzet

De redactie geeft de voorkeur aan filosofische artikelen die verwijzen naar een duidelijk omschreven actuele maatschappelijke problematiek, bij voorkeur geïllustreerd met praktische gebeurtenissen. Zo mogelijk worden deze in het artikel ingevlochten; het is niet de bedoeling een betoog dat niet of nauwelijks op een maatschappelijke problematiek betrokken is, als zodanig te presenteren door het in te kaderen tussen een inleiding en een conclusie die een maatschappelijke betrokkenheid suggereren. 

beoordeling (anoniem)

Aan de redactie aangeboden artikelen worden ter beoordeling op wetenschappelijke kwaliteiten aan deskundigen uit een aan het tijdschrift verbonden raad van referenten voorgelegd. Op grond van hun advies beslist de redactie. Dit geldt zowel voor gevraagde als voor ongevraagde artikelen, als ook voor herschreven versies van artikelen. 

leesbaarheid

De redactie hecht grote waarde aan een goede leesbaarheid van artikelen. Dit criterium heeft dan ook hoge prioriteit bij de beoordeling door de redactie. Artikelen moeten jargon vermijden en bij voorkeur enigszins vlot geschreven zijn. De redactie kan aan de auteur voorstellen doen voor betere leesbaarheid, en in voorkomende gevallen ook artikelen weigeren omdat zij naar het oordeel van de redactie niet voldoende leesbaar zijn. 
In de tekst komen in beginsel geen afkortingen voor als d.w.z., o.a., enz. Citaten in vreemde talen worden zo veel mogelijk vermeden. Gebruik dubbele aanhalingstekens (“…”) voor citaten en enkele aanhalingstekens (‘…’) voor een citaat in een citaat, een citaat van een enkel woord, of voor woorden met een speciale status. 

opmaak

Aangeboden artikelen worden bij voorkeur als volgt opgemaakt: 
  • dubbele regelafstand; 
  • inspringen bij een nieuwe alinea, 
  • beperk het gebruik van witregels, gebruik deze slechts om een inhoudelijke breuk aan te geven tussen opeenvolgende alinea’s 
  • twee witregels vóór elke tussenkop, één daaronder (tussenkopjes zijn gewenst, maar dienen kort te zijn; 
    beperk het gebruik van hiërarchische onderverdelingen (geen paragraaf IV-c-3 of paragraaf 1.3.2) 
  • gebruik zo min mogelijk opmaak, voeg geen koptekst, voettekst enzovoorts in. In platte tekst is alleen cursivering toegestaan, gebruik geen commando's als vet, onderstreept, inspringen enzovoort. 
  • langere citaten kunnen daarnaast worden weergegeven door gebruik te maken van inspringen

lengte

Artikelen dienen niet langer te zijn dan circa 5000 woorden. 

Literatuur(lijst) en noten

Paginaverwijzingen worden in de tekst aangegeven. Zo bijvoorbeeld: (Sartre 1943, p. 541); indien de verwijzing eenduidig is kan het jaartal worden weggelaten; als de tekst verdergaat over dezelfde auteur, kan daarna met het paginanummer worden volstaan. 
Aan het eind van het artikel wordt dan een literatuurlijst toegevoegd, Erboven schrijve men: ‘Literatuur’. 
Boekvermelding bijvoorbeeld als volgt: Sartre, Jean-Paul, L'Etre et le néant. Paris: Gallimard, 1943. 
Verwijzingen naar artikelen als volgt: Wit, Th.W.A. de, “Een politiek van verdeeldheid. Over vriendschap en vijandschap”, Filosofie & Praktijk 16 (1995) 1, 28-45. Gebruik ook hier dubbele (“) aanhalingstekens.
Inhoudelijke noten worden bij voorkeur in de tekst verwerkt. Gebruik voor het overige korte(!) voetnoten. In de noten kunnen afkortingen gehandhaafd blijven. 2. met betrekking tot recensies, signalementen en discussiebijdragen

aard

Filosofie & Praktijk neemt recensies op van recentelijk, dat is niet langer dan twee jaar geleden, verschenen filosofische publicaties die tot het aandachtsveld van het tijdschrift (zie boven) gerekend kunnen worden. Ingediende recensies (ook gevraagde) worden door de redactie beoordeeld op relevantie en leesbaarheid. Gevraagde recensies dienen binnen zes maanden te worden ingezonden. Het tijdschrift kent daarnaast een rubriek Minima Philosophica, waarin korte, opiniërende beschouwingen worden opgenomen, en een discussierubriek waar kort kan worden gereageerd op vorige bijdragen. 

omvang

Recensies en discussiebijdragen hebben een maximale omvang van 1200 woorden, boeksignalementen ongeveer 150 woorden. Van dit maximum kan, uitsluitend in overleg met de redactie, worden afgeweken. 3. inzending en afhandeling van de bijdragen

aantal

Auteurs dienen hun stukken in digitale vorm (bij voorkeur als attachment in Word per e-mail) in te sturen naar de redactiesecretaris. Adres: dr. Ton Vink, Ommershofselaan 10, 6881 RT Velp, tel. 026.4426060, e-mail: tonvink@ninewells.nl

afhandeling van de bijdragen

De auteurs krijgen van de redactiesecretaris bericht van de ontvangst van hun artikel of recensie. De redactie kan het artikel (na anonieme beoordeling) geschikt achten voor opname, of kan de auteur vragen de bijdrage te herzien, of kan de bijdrage niet voor plaatsing geschikt achten. 

persoonsgegevens

Tevens vermeldt men enkele persoonsgegevens (2 à 3 regels) onder het artikel (eventueel met een correspondentie- of e-mailadres ter publicatie). 

honorering

Auteurs ontvangen geen honorarium. Wel ontvangen zij twee gratis exemplaren van het nummer waarin hun bijdrage verscheen (bij recensies één). Extra nummers kunnen tegen betaling worden besteld bij de uitgever: uitgeverij Garant, Somersstraat 13-15, 2018 Antwerpen; Koninginnelaan 96, 7315 EB Apeldoorn; info@garant.be; info@garant-uitgevers.nl.